Organizace Podané ruce, o.s. vznikla 12. 4. 2000 za účelem použití psů k fyzické, psychosomatické, psychické a sociální pohodě - CANISTERAPIE (CT) a aktivity se psem, podpory integrace handicapovaných lidí do společnosti a podpory využívání psů ke kompenzaci postižení lidí fyzicky, mentálně nebo sociálně handicapovaných.

V souladu s novým občanským zákoníkem je od června 2014 správný název naší organizace "Podané ruce, z. s."

Canisterapeutické týmy (CTT), které naše organizace školí a přezkušuje, pracují zejména na Moravě a ve Slezsku, ale také v Čechách. Canisterapie je činnost, jež není zakotvena v legislativě a týmy ji vykonávají jako dobrovolnou činnost. Zájem ze strany sociálních, školských či zdravotnických zařízení je velký a Podané ruce, z. s. se snaží "vychovávat" kvalitní canisterapeutické týmy, které by přinášely pomoc potřebným.


ČLENSTVÍ

Jestliže se chcete stát ČLENEM naší neziskové a nestátní organizace, vyplňte členskou přihlášku, kterou naleznete v sekci "Informace" v "Dokumentech ke stažení" a zašlete na adresu kanceláře. Po zaplacení členského příspěvku (300,- Kč) se stáváte naším členem. Nezapomeňte si také přečíst stanovy sdružení, kde naleznete kromě jiného svá práva a povinnosti.

POSLÁNÍ A CÍL ORGANIZACE

Posláním organizace je poskytování služby canisterapie, její propagace a sdružování dobrovolníků - canisterapeutů.


Jak canisterapie pomáhá?

Rozvoj citových schopností

  1. Hlazení psa, mazlení se s ním, tj. uspokojování potřeby něžnosti.
  2. Povídání klienta s terapeutem, při němž zjišťuje, že i pes může být smutný, veselý, nemocný a pokud se o něj bude dobře starat a bude ho mít rád, bude mu pes dobrým kamarádem.

  3. Terapeut se snaží navázat komunikaci klienta se psem, aby snížil jeho nesmělost a uzavřenost a podpořil spontánnost projevu ve vztahu k jiným osobám.
  4. V případě použití malého psa se rozvíjí zejména u dítěte ochranitelské a pečovatelské postoje. Použije-li se velký pes, dítě získá pocit bezpečí.

  5. Při poznávání nových věcí ve společnosti zvířete, dochází k odbourávání neopodstatněného strachu a odvedení pozornosti od vlastních potíží klienta.
  6. Při použití skupinové terapie má klient ve "svém" psovi spojence pro zvládnutí komunikace a chování v kolektivu.

Rozvoj rozumových schopností

Dítě získává zájem o určité aktivity prostřednictvím cílené hry a plněním úkolů, čímž se zvyšuje doba soustředění na danou činnost.

Pozorováním chování psa a jeho stavby těla se rozvíjí u dítěte pozorovací schopnosti i správné návyky chování ke zvířatům i lidem.

Prostřednictvím různých pomůcek a zadáváním úkolů klienta psovi se zlepšují komunikační dovednosti, rozšiřuje se slovní zásoba a vyjadřovací schopnosti.

Krmení psa či jiné situace, kdy je potřeba psa nevyrušovat, se využívají k nácviku sebeovládání.

Pro autisty je srozumitelný kontakt se zvířetem, které komunikuje jednoduše a jednoznačně a proto zde pes plní roli prostředníka v komunikaci s lidmi.

Rozvoj rozumových schopností

Formou různých společných her se zvyšuje u klientů motivace k pohybu i jejich pohybové schopnosti. Rozvíjí se hrubá i jemná motorika. Ve společnosti psa se klienti učí vhodně relaxovat.

NAŠI KLIENTI 

Canisterapeutické týmy naší organizace pracují v sociálních zařízeních typu domov seniorů, dětský domov, ústav sociální péče, speciální škola, speciální mateřská škola a další. 

Klientelu tvoří tedy děti, ať již zdravé nebo s mentálním či tělesným postižením, staří lidé, nemocní či s postižením. 

I když se canisterapie řadí k dobrovolným činnostem a není zakotvena v sociálním ani jiném zákoně, její účinnost je nezanedbatelná a výsledky jsou mnohdy až překvapivé. Všichni víme, že nejde o žádné zázračné jevy, ale o důslednou a trpělivou práci celého canisterapeutického týmu (CTT) a personálu zařízení. 

Význam canisterapie je velký, což si uvědomuje vedení dalších a dalších sociálních zařízení, které se na nás obracejí s žádostí o canisterapeutické týmy.


Podívejte se na videospot, který vám představí naši organizaci a službu canisterapie:

Naše začátky