Povahové testy CT psa (PTCTP)

CENÍK

 • CT SEMINÁŘ/kurz s akreditací (povinný pro všechny nové absolventy PTCTP) / 900 Kč / osoba (500 Kč / člen Podaných rukou, z. s.)
 • 1. PTCTP / 400 Kč člen / 1pes + psovod (platí i pro člena, který si nechává otestovat dalšího či nového psa)
 • 1. PTCTP / 500 Kč nečlen / 1pes + psovod ( nebo již otestovaný psovod + nový pes)
 • PTCTP - O / 200 Kč člen / přetestování CT týmu po dvou letech (případně po jednom roce), a to ve stejném složení a za podmínky, že CT tým řádně dokládal svou CT činnost zasláním potvrzených CT výkazů - 2 x ročně ( tj. pololetně)
 • PTCTP - O / 300 Kč nečlen / přetestování CT týmu po dvou letech (případně po jednom roce), a to ve stejném složení a za podmínky, že CT tým řádně dokládal svou CT činnost zasláním potvrzených CT výkazů - 2 x ročně ( tj. pololetně)

Viz. přihláška k PTCTP (pod článkem) - povinnosti psovoda

Každý CT (canisterapeutický) tým, který absolvuje PTCTP u organizace Podané ruce, z. s., je povinen vést písemný záznam o průběhu svých canisterapií (např. CT deník) a na základě toho vyplní formulář CT výkazu (ke stažení na webu organizace). Tento výkaz (potvrzený i klientským zařízením) je povinen zaslat organizaci Podané ruce, z. s. vždy 2x ročně, a to k 30. 6. a 31. 12. daného roku. V případě neplnění tohoto povinného minima si sdružení vyhrazuje právo účtovat si za další (přetestování) zkoušky poplatek jako by byly první.

Číslo účtu organizace: 2701210309 / 2010 u Fio Banky

Poštovní adresa organizace - kancelář:

Podané ruce, z. s.
CANISTERAPIE
Malý Koloredov 811
738 01 Frýdek-Místek

A - Přihláška k PTCTP vyplnit v PC.doc

B - Přihláška k PTCTP vyplnit ručně.doc

Hodnocení PTCTP

Vysvětlivky k hodnocení

Zkušební řád

UPOZORNĚNÍ ZKUŠEBNÍ KOMISE

Pokud jste předchozí PTCTP (nebo-li canisterapeutické zkoušky) skládali u naší organizace Podané ruce, z. s. nezapomeňte, že se musíte řídit povinnostmi psovoda, se kterými jste byli seznámeni v přihlášce a zkušebním řádem, což jste potvrdili podpisem.
Opakovaně se setkáváme s nedodržováním bodu č. 1.

 1. Každý CT (canisterapeutický) tým, který absolvuje PTCTP u organizace Podané ruce, z. s., je povinen vést písemný záznam o průběhu svých canisterapií (např. CT deník) a na základě toho vyplní formulář CT výkazu (ke stažení na webu organizace). Tento výkaz (potvrzený klientským zařízením) je povinen zaslat organizaci Podané ruce, z. s. vždy 2x ročně, a to k 30. 6. a 31. 12. daného roku. V případě neplnění tohoto povinného minima si sdružení vyhrazuje právo účtovat si za další (opakovací) zkoušky poplatek jako by byly první.


Podmínky účasti

Formulář přihlášky k 1. PTCTP i k přetestování po dvou letech je stejný (ke stažení výše).

POZOR!

Pro majitele psa - psovoda (potenciálního dobrovolníka), který se k PTCTP u naší organizace hlásí poprvé, je povinný také CT seminář. Proškolení na námi pořádaném CT semináři a úspěšné absolvování PTCTP je u naší organizace povinné vstupní minimum pro všechny budoucí canisterapeutické týmy (tj. proškolený psovod + jeho speciálně otestovaný pes). Aktivní CT tým pak co 2 roky přistupuje k přetestování = Povahové testy canisterapeutického psa - obnovovací (PTCTP - O), a to ve stejném složení (psovod + pes). Pokud si již zkušený canisterapeut - psovod nechává otestovat pro canisterapii dalšího psa, pak je toto složení týmu považováno jako tým nový, tudíž musí přistoupit k PTCTP, ale už bez povinnosti účasti na CT semináři.

 • CT seminář č. 1 s akreditací i PTCTP realizujeme v rámci tzv. Canisterapeutických víkendů, které pořádáme 2x v roce (obvykle duben + září). Absolventi CT semináře obdrží účastnický list.
 • CT seminář č. 1 probíhá vždy v sobotu. Na semináři může být s vámi i váš pejsek.
 • PTCTP - O se konají v sobotu od rána. Zakončení a vyhlášení výsledků je ještě tentýž den odpoledne.
 • PTCTP nováčků jsou zahájeny v sobotu, pokud je to časově a technicky možné, a to po ukončení CT kurzu. PTCTP následně pokračují v neděli od 9h, kdy je v odpoledních hodinách celá víkendová akce zakončena vyhlášením výsledků a předáním zkouškových certifikátů.

Úspěšní absolventi PTCTP a PTCTP - O obdrží zk. certifikát s max. platnosti na 2 roky (vyjimečně s omezením na 1 rok / viz. hodnocení "C"). Certifikát je nepřenosný! Certifikace opravňuje poskytovat CT službu pouze osobě, která s daným psem PTCTP úspěšně absolvovala.

Další podmínky pro účast na PTCTP a povinnosti zúčastněné osoby naleznete v samotné přihlášce k PTCTP.

Pozn.: Obeznámeni s mi podmínkami, povinnostmi a zkušebním řádem naší organizace stvrzujete svým podpisem na přihlášce k PTCTP.

PODMÍNKY K ÚČASTI NA ZKOUŠKÁCH

 • Podle zákona 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů se nesmí zkoušek zúčastnit psi s kupírovanýma ušima.
 • Minimální věk psovoda v den konání zkoušek musí být 15 let. Psovod ve věku 15-18 let obdrží zkouškový certifikát juniora, který jej opravňuje vykonávat CT, a to pouze pod dohledem zkušeného canisterapeuta s platností na dva roky. Úspěšný absolvent CT zkoušek starší 18ti let obdrží zkouškový certifikát, a to s platností maximálně na dva roky.
 • V den zkoušek musí pes dosáhnout věku nejméně: 12 měsíců - "malý" (cca do 35 cm), 15 měsíců - "střední" (cca do 60 cm) a 18 měsíců - "velký" (cca nad 60 cm). Výška je uvedena v kohoutku.
 • Psovod se prokáže očkovacím průkazem psa potvrzujícím pravidelnou veterinární péči (očkování proti vzteklině, parvoviróze, inf. zánětu jater atd. a pravidelným odčervováním - alespoň 2x ročně).
 • Pes musí být v dobrém zdravotním stavu, bolestivost jakékoli části těla vylučuje psa ze zkoušek.
 • PTCTP se nesmí zúčastnit feny v době hárání, kojící feny a feny v druhé polovině březosti. Porušení tohoto bodu se trestá okamžitým vyloučením, a to bez náhrady.
 • V průběhu PTCTP je zakázáno používání ostnatého, elektrického a stahovacího obojku. Povolen je pouze hladký kožený (látkový) obojek nebo postroj.

Poslušnost, ovladatelnost a jednotlivé body zkušebního řádu budou sledovány po celou dobu trvání CT víkendu. Pro canisterapeutické psy je důležité, aby v jakékoliv situaci budili důvěru klientů i personálu, musí být ovladatelní, přátelští, dobře socializovaní, zvyklí na hluk, různé prostředí a množství lidí kolem. Důvěru musí ovšem budit i psovod, neboť tvoří se psem tým. Psovod musí vykazovat komunikační schopnosti, takt, dobrý vztah ke psovi i k lidem.

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO CANISTERAPII

Způsob zabezpečení veterinární péče

Na každém svodu je zajištěn veterinární dohled.

Způsob poučení osob a způsob kontroly dodržování řádu

Každý, kdo je řádně přihlášen ke canisterapeutickým zkouškám je povinnen se předem seznámit se zkušebním řádem pro canisterapii. Tuto skutečnost potvrzuje svým podpisem na přihlášce k povahovým testům canisterapeutického psa.

 • Kontrola poslušnosti

Povely: "sedni", "lehni", přivolání, dlouhodobé odložení - min. 20 sekund, přinášení nebo chůze u nohy - na vodítku (pokud pes není aportér, může psovod zvolit chůzi u nohy, což je povinen nahlásit zkušební komisi před zahájením zkoušek.) Povely lze opakovat maximálně 3x. U přinášení je povolen jakýkoli předmět, který je odhozen do vzdálenosti alespoň 5 metrů, není vyžadováno předsednutí před psovoda nebo vkládání předmětu do ruky psovoda. Je povoleno používání jakékoli motivační pomůcky. Pes má zvládat povely okamžitě a s radostí. Neochota psa plnit povely nebo opakování povelů psovodem snižuje počet přidělených bodů.

 • Setkání s rozhodčím

Psovod vedoucí psa na volno nebo na volně prověšeném vodítku předstoupí před rozhodčího. Zkoušející přistoupí ke psu a osloví ho, poté ho pohladí po hlavě, podrbe za ušima, zkontroluje chrup. Poplácá ho na předhrudí. Postupně zvedne přední nohy. Pohmatem mu projede celé tělo, včetně ocasu. Na závěr psa obejme, malého psa vezme do náruče. Ve všech uvedených bodech postupuje důkladně, ale s ohledem na to, že se se psem ještě dobře nezná. Pes se má chovat přátelsky bez přílišné nedůvěry či bázlivosti. Neuhýbá dotekům, nesmí přehnaně reagovat na zatahání či tlak rozhodčího.

 • Kontrola dráždivosti a útlumu

Rozhodčí psa rozdovádí přiměřeným způsobem, který si sám zvolí (hází mu balónek apod.; v případě, že pes hru odmítá, může použít pamlsek na odvedení pozornosti od psovoda). Pes nesmí být na vodítku. Na pokyn rozhodčího musí psovod hru ukončit a psa přivolat k sobě. Povel pro ukončení hry může psovod opakovat bez omezení. Používání různých druhů přivolání, lákání psa na předměty a pamlsky je dovoleno. Čas mezi pokynem rozhodčího pro ukončení hry a upoutáním psa psovodem na vodítko je omezen na 25 sekund.

 • Reakce na cizí psy

Všichni psovodi se psy se soustředí do hloučku, ve kterém se volně pohybují. Psi mohou být na vodítku. Jejich chování má být k ostatním psům přátelské bez dominantních útoků. Případná agrese vůči psům nevylučuje použití psa jako canisterapeutického. Účelem tohoto bodu je zjistit, zda je možné psa použít ve skupinové canisterapii s ostatními psy či nikoliv.

 • Hlouček lidí

Psovod se psem prochází pohybující se skupinkou nejméně pěti lidí, kteří se spolu přátelsky baví. Jeden z lidí má v ruce deštník, který znenadání otevře. Druhý má berle, které upustí. Všichni lidé si postupně psa pohladí. Psovod se psem na vodítku dlouhém minimálně 1,5 m obejde skupinku a poté projde přímo mezi lidmi. Vodítko musí být prověšeno, psovod nesmí psa tahat či násilím držet za vodítko nebo obojek ve skupince. Ke psu přichází jedna osoba po čtyřech a pohladí ho. Všechny požadované úkony se provádějí za pohybu. V další fázi osoby v hloučku začnou křičet a hlasitě se smát, přetahují se o berli, jedna osoba naznačuje útok deštníkem na psa. Psovod může psa pouze chválit či jinak podporovat. Pes se má chovat vyrovnaně, přátelsky. Chybou je snaha o útěk z hloučku nebo přílišná lekavost na podněty.

 • Reakce na běžícího člověka a pád člověka

Psovod se psem na vodítku dlouhém alespoň 1,5 m kráčejí po chodníku. Kolem nich probíhá člověk, za ním další, který v blízkosti psa upadne a upustí tašku s plastovými láhvemi nebo plechovkami. Leknutí psa je běžná reakce, pes se ale nesmí zachovat příliš bázlivě nebo naopak agresivně, chňapnout po tašce. Psovod nesmí během testování tohoto bodu klást psovi žádné povely.

 • Reakce na invalidní vozík

Osoba na invalidním vozíku přijíždí ke psovodovi se psem, naváže přátelský rozhovor, psa pohladí a obejme kolem krku (pevnější sevření nesmí psovi vadit), malého pejska vezme na klín a dá mu pamlsek (pes jej může, ale nemusí přijmout). Pes nesmí projevit žádný náznak nevole nebo agresivity. Malí psi jsou posazeni osobě na vozíku na klín. V tomto bodě se hodnotí také práce psovoda s "klientem". Pes se má chovat přátelsky, vstřícně, bez strachu z vozíku.

 • Způsob přijímaní pamlsku psem

Rozhodčí nabídne psu pamlsek různými způsoby - z roztažené dlaně, sevřené dlaně, mezi prsty. Hodnotí se jemnost při přijímání pamlsku. Psovod může psa usměrňovat povelem. V případě nezájmu psa o pamlsek může být použita hračka. Pes má brát pamlsek jemně, štípnutí zuby je chybou.

 • Simulace návštěvy u postiženého

Zkoušející si lehne na deku a majitel k němu přivede psa (pokud to jde, psa převalí na bok, ale pes může i ležet). Zkoušející se snaží napodobit polohování: obejme psa a pokud jde o většího psa, jemně si na něj položí hlavu, položí mu přes bok nohu, neustále psa hladí, jemně ho může zatahat za ucho apod. V tomto bodě se hodnotí také práce psovoda s "klientem". Pes se má nechat napolohovat psovodem a setrvat v ní po žádanou dobu. Vstávání nebo sedání si psa je menší chybou, pokud se nechá opět napolohovat a na dotyky rozhodčího nereaguje bázlivě. Účelem tohoto bodu je zjistit, jaké má pes k polohování dispozice.

Platnost: od 18. května 2008

Účinnost řádu: od schválení ÚKOZ - dne 22. 4. 2009